Missie, doelstelling en taak

Missie
De Stichting WMO Platform Hillegersberg-Schiebroek ziet toe op de implementatie en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam en het beleidsregels Wmo Rotterdam van de gemeente Rotterdam binnen het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

Vanaf het moment dat beleid wordt voorbereid totdat het wordt uitgevoerd volgt het Platform het proces, informeert de leden van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek daarover en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester wethouders van de gemeente Rotterdam.

Doelstelling en taak
• Het tot stand brengen en onderhouden van structureel overleg met de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, met vertegenwoordigers van lokale en wijkgebonden uitvoerders en maatschappelijke organisaties, alsmede met belangenbehartigers van de doelgroep van de Wmo en de vertegenwoordigers van het sociaal netwerk en mantelzorgers van de doelgroep.

• Het signaleren van problemen, mankementen en verbeteringen in de implementatie en de uitvoering van de Wmo, het Beleidsplan Wmo Rotterdam en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam van de gemeente Rotterdam en dit melden aan de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en het college van burgemeester wethouders van de gemeente Rotterdam, al dan niet voorzien van een aanbeveling of advies.

• Het geven van advies naar aanleiding van een vraag van het college van burgemeester wethouders van de gemeente Rotterdam, de leden van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, of van de vertegenwoordigers van de wijkgebonden uitvoerders en maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers van de doelgroep van de Wmo en hun mantelzorgers.


Doelgroepen
Behoort u tot een van de hieronder genoemde groepen en ervaart u problemen die te maken hebben met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, dan vragen wij u dringend contact met ons op te nemen.

1. doelgroepen zorg, ondersteuning en begeleiding
– mensen met pgb
– mensen die vervoer nodig hebben
– mensen die individuele voorzieningen nodig hebben
– mensen die problemen ervaren bij de toegankelijkheid van voorzieningen in de openbare ruimte
– mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben
– mensen die een indicatie nodig hebben, een keukentafelgesprek moeten voeren, hulp bij het voeren van een keukentafelgesprek van een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner
– mantelzorgers die in de knel komen
– mensen die een beroep doen op eerstelijns geestelijke gezondheidszorg
– mensen die een beroep doen op hun huisarts
– mensen die een klacht hebben en /of in beroep willen gaan tegen een beslissing van de gemeente
– mensen die betrokken zijn bij de verdere decentralisatie van de AWBZ
– belangengroeperingen, lotgenotencontactgroepen
– cliëntenraden, familieraden, ouderparticipaties

2. doelgroepen participatiewet
– mensen met een WWB-uitkering
– mensen met een WSW-uitkering
– mensen met een Wajong-indicatie
– mensen met een dagbestedingsindicatie
– vrijwilligers
– werkloze schoolverlaters

3. doelgroepen jeugdhulp
– jongeren en ouders die te maken krijgen met de gevolgen van wijzigingen veroorzaakt door de nieuwe wet jeugdzorg,
– cliëntenraden, familieraden, ouderparticipaties